คุณครูจารุวรรณ กล่อมประเสริฐ

คณะคุณครู วัน อาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561, เวลา 11:23 น. 241 ครั้ง นายเอกนรินทร์

 ตำแหน่งทางวิชาการ
 
  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  วุฒิการศึกษา
 
1.สถาบันราชภัฎสวนดุสิต หลักสูตรระยะสั้น 
   วิชาชีพครู ปีที่จบ 2545 
2.สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   การจัดการทั่วไป ปีที่จบ 2543
  งานวิจัยที่สนใจ
 
 - 
  ประวัติการทำงาน
 
 
  วิชาที่สอน
 
-
  คณะกรรมการ
 
  -
  ตำรา
 
   -
  เอกสารประกอบการสอน
 
  -
  งานวิจัย
 
    -
  วิทยากรรับเชิญ
 
   -
  บทความทางวิชาการ
 
   -
  โครงการบริการทางวิชาการ
 
   -